Μέ τή Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὁδεύει πρός πραγματοποίηση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, ἡ ὁποία θά πραγματοποιηθεῖ στήν Κρήτη ἀπό τίς 16 ἕως τίς 27 Ἰουνίου.

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κύπρου θέλοντας νά ἐνημερώσει τό ποίμνιό Της σχετικά μέ τήν ὅλη προβληματική, πού θά ἀπασχολήσει τίς ἐργασίες τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου καί ταυτόχρονα νά δεχθεῖ τά σχόλια καί τόν προβληματισμό τοῦ εὐσεβοῦς λαοῦ της, στήν παροῦσα ἱστοσελίδα δημοσιεύει τά ἐγκριθέντα κείμενα, τόσο ὑπό τῶν  Προσυνοδικῶν Συνάξεων, ὅσο καί ὑπό τῶν Συνάξεων τῶν Προκαθημένων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὡς ἐκ τούτου, θά ἔχουμε τή δυνατότητα, μέσα ἀπό τήν ἱστοσελίδα αὐτή, ἀφ’ ἑνός μέν νά μελετήσουμε τά κείμενα αὐτά, ὥστε νά ἔχουμε ἰδίαν ἄποψη καί ἀφ’ ἑτέρου νά ἐκφράσουμε τούς προβληματισμούς μας, τίς ἀνησυχίες καί τίς εἰσηγήσεις οἱ ὁποῖες θά ἀξιολογηθοῦν δεόντως ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου καί ληφθοῦν ὑπόψη ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδό Της.